Stadgar

Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lag om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Stadgarna är fastställda 2012.

§ 1 Firma

Föreningens firma är Byxelkroks Vägsamfällighetsförening, 717901-6345.

§ 2 Samfälligheten

Det eller de anläggningsbeslut som lantmäterimyndigheten fattat om denna gemensamhets-anläggning är ramen för förvaltningen.

§ 3 Grunderna för förvaltningen

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål. Samfälligheten ska verka för en god väghållning som främjar Byxelkroks utveckling.

§ 4 Medlem

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställdegendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 Styrelsens säte och sammansättning

För förening skall finnas en styrelse med säte i Borgholms kommun. Styrelsen ska bestå av 4 ledamöter och 2 suppleanter.

§ 6 Styrelse val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är två år och för suppleant två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst 7 dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden.Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordföranden. Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivningav ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 Styrelse, förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfälligheten och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma

4. föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

5. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

6. hålla information tillgänglig på hemsida eller motsvarande

7. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse 1 revisor och 1 suppleant för minst 2 år. Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma. Revisorn skall årligen delta vid minst ett styrelsemöte.

§ 11 Räkenskapsperiod

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst ett belopp i kronor som motsvarar två Prisbasbelopp.

§ 13 Föreningsstämma

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske.Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 Kallelse till stämma

Styrelsen kallar till stämma. Kallelse ska ske genom annons på hemsida och i lokaltidningen tidigast 4 veckor och senast 2 veckor före stämman. I kallelsen ska anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och uppgift om var handlingar enligt § 13 finns tillgängliga. Styrelsen skall tillse att andra meddelanden kommer till medlemmarnas kännedom genom föreningens hemsida.

§ 15 Motioner

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under februari månad.Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 Dagordning vid stämma

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. val av ordförande för stämman

2. val av sekreterare för stämman

3. val av två justeringspersoner

4. styrelsens och revisorns berättelser

5. ansvarsfrihet för styrelsen

6. framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna

7. ersättning till styrelse och revisor

8. styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9. val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10. val av revisor och suppleant

11. fråga om val av valberedning

12. övriga frågor

13. meddelande om när stämmoprotokollet hålles tillgängligt på hemsidan.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

§ 17 Disposition av avkastning

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten.

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet. Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.