Verksamhet

Byxelkroks vägförening i Böda socken Ölands Åkerbo kommun.

Så inleds föreningens första stadgar vid bildandet den 7 september 1970. Föreningen bildades för att enligt lagen om enskilda vägar (EVL) ”ombesörja och bekosta väghållningen i fråga om de vägar, vilka förklarats skola vara föreningens, samt att handha de i föreningens ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter i övrigt rörande dessa vägar.” Som grund för i föreningen ingående fastigheter fanns ett vägområde. Fastigheterna ingick med olika andelstal beroende av sina taxeringsvärden. Vid slutet av 1900-talet fanns ca 555 fastigheter, varav 120 st för permanentboende.

Antal fastigheter uppgår idag, år 2022, till 630 st. Formella fastighetsägare närmare sig 900 personer. Medlemsfastigheterna fördelas på bostäder, jordbruk, skogsbruk och kommersiella aktörer. Bostäder dominerar med ca 600 fastigheter.

Från år 2002 gäller en ny lag. Den gamla lagen har ersatts av ”Lagen om förvaltning av samfälligheter.” Till skillnad från den tidigare, där taxeringsvärdet på en fastighet belägen inom föreningens vägområde utgjorde grund för fastighetens andelstal, är det nu fastighetens nytta av föreningens vägar som avgör andelstalet. Nyttan fastställs av lantmäterimyndigheten, och värt att tänka på är att det är fastighetens nytta och inte fastighetsägarens nytta som avses. Med den nya lagen tappade vägföreningen många stora andelsinnehavare då de med utfart mot vägverkets vägar fick kraftigt reducerade andelstal. Förändringen innebar i korthet att permanentfastigheter utefter föreningens vägar fick höjda avgifter fritidshus fick sänkta.

Den gamla lagen gällde enbart för skötsel av föreningens vägar. Den nya lagen ger föreningen möjligheter att förvalta även andra slag av samfälligheter.

Inom föreningens vägområde finns drygt 18 kilometer väg, fördelade på ca 60 vägar. Huvudelen av vägarna är belagda.

Avgifter för verksamhetsåret 2022

Typ av fastighet Antal andelar
Bebyggd fastighet 5 andelar
Obebyggd fastighet 1 andel
Camping, hotell mm

Se förrättning

Anm 1 Avgiften per andel varierar över tiden.

Anm 2 Vid direkt utfart till allmän väg (utan att passera väg som förvaltas av vägföreningen) reduceras andelen med 50%.

Anm 3 En komplett beskrivning av föreningens debiteringssystem återfinns i dokumentet "Förrättning 2012". Se flik "Dokument".

För nybildad fastighet utgår en anslutningsavgift.

Vid försenad betalning av vägavgift :
* Utöver årsavgift utgår en påminnelseavgift på 50 kr
Avgiften skall täcka Vägföreningens merarbete, merkostnader och utebliven ränta. Vid ytterligare försening tar Kronofogden vid. Detta medför betydande tilläggsbelop för fastighetsägaren.

Den dagliga skötseln av föreningens vägar sköts av vägföreningens styrelse. Styrelsen väljs av föreningsstämman andra lördagen i juli månad. Vid röstning på stämma äger varje fastighet en röst. Undantag är röstningar i ekonomiska frågor, då man kan rösta med fastighetens andelstal om någon begär det.

Vägföreningens rutin och policy vid ingrepp i föreningens vägar

Observera att det är du som egenmäktigt vidtar åtgärd i väg, som också till fullo ansvarar för att uppkommen skada repareras till fullo. Detta innebär återställning av vägbanan till ursprungligt skick och med nödvändig kvalité på din bekostnad. Du skall också till fullo ersätta Vägföreningen för dess arbete, kostnad för besiktningar och andra merkostnader som kan uppstå.

Innan du gräver i föreningens vägar gäller följande:

1. Kontakta i god tid Folke Nilsson, 0705-75 85 53 i Vägföreningens styrelse. Då får du information om villkoren för återställning etc. Gemensamt gör vi besiktning före och efter arbetet på vägen.

2. Vi gör en skriftlig överenskommelse med dig där det framgår tider, kostnad och kvalitetskrav på återställningen. Återställandet av vägområdet skall vara fackmässigt och ske i enlighet med tillämpliga föreskrifter i anläggnings-AMA, mark. Efter vidtagna åtgärder gör vi en slutbesiktning med protokoll. Garanti skall gälla på utfört arbete i 5 år, varefter en garantibesiktning ger vid handen om ytterligare åtgärder skall utföras.

3. Du ansvarar själv för att vidta nödvändiga skyddsåtgärder i samband med ingrepp (ex vis för att undvika olyckor). Du är själv skadeståndsansvarig om en olycka skulle inträffa.

4. Framkomlighet på väg skall garanteras. Är det ett större arbete som kommer att pågå en tid och beröra fler vägar, är det av vikt att arbetet planeras noggrant. Då skall du upprätta en s.k. trafikanordningsplan både beskriver framkomlighet under tiden arbetena pågår och hur hinder m.m skall markeras och skyltas.För att allt ska löpa smidigt för alla parter är det viktigt att du i god tid kontaktar styrelsen för Byxelkroks vägförening. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.

Snöröjning på vägföreningens vägar

För permanentboende (mantalsskrivna kommuninnevånare) sköts snöröjningen av Borgholms Kommun.

För deltidsboende ansvarar Vägföreningen i viss omfattning för snöröjningen. Det innebär att snöröjning utföres vid enstaka tillfällen under normala snöförhållanden. Anmäl via telefon till Folke Nilsson 070-5758553, senast en vecka innan snöröjning önskas. Vägföreningen kan inte garantera farbara vägar under vintertid.

Är vägen inte intagen i Vägföreningen sker snöröjning genom fastighetsägares försorg. Fastighetsägaren bekostar själv snöröjningen.

För den som i begränsad omfattning behöver sanda vid sin fastighet finns grus att hämta vid sandlåda på parkeringen vid kiosken. Vägföreningen halkbekämpar förrättade vagar vid behov.

Om den obligatoriska vägavgiften

Fastighetsägare inom Vägföreningens område betalar en avgift till Vägföreningen, även om vägen som leder fram till deras fastighet inte sköts av Vägföreningen. Avgiften avser nyttjandet av alla övriga vägar inom Vägföreningens ansvarsområde. Vägföreningens bankgiro är 438-7023, och kan används vid alla inbetalningar. Märk inbetalningar med er fastighetsbeteckningen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.